HARDWARE

Aplicațiile sunt deschise pentru proiecte care utilizează tehnologia cu rol în educarea, prevenția sau răspunsul la dezastre, cum ar fi instrumente cu senzori de colectare de date, instrumente de simulare, echipamente care pot fi folosite pentru maparea zonelor afectate de dezastre sau pentru comunicare, etc. 

Încurajăm aplicații fie pentru proiecte noi, fie pentru continuarea sau îmbunătățirea unor proiecte existente. 

Nu finanțăm proiecte care: 

 • implică brevetarea unor invenții 
 • nu pot fi implementate din lipsa legislației sau a unui proces de obținere a autorizațiilor de funcționare îndelungat și anevoios
 • sunt dezvoltate pentru un public țintă restrâns sau foarte specializat (ex. un instrument de monitorizare unde seismice care nu poate fi folosit decât într-un laborator sau destinate exclusiv cercetătorilor sau universităților)

Pe termen mediu și lung, inițiativele ar trebui să aibă ca obiectiv punerea cutremurului pe agenda publică, creând pârghii de informare și oportunități de implicare a locuitorilor orașului, generând astfel schimbări de mentalitate și de comportament, astfel încât presiunea eforturilor de salvare în caz de dezastru să poată fi preluată, parțial, în primele ore de după dezastru, de către societatea civilă. 

Pot fi atât proiecte existente care și-au dovedit deja eficiența, cât și proiecte noi care au o justificare bine construită, corelată cu realitățile audienței căreia i se adresează. 

O organizație poate depune maximum trei proiecte, însă poate primi finanțare pentru un singur proiect. O organizație poate depune un proiect fie pe o singură arie de finanțare, fie pe mai multe.

Fără a fi criterii eliminatorii, următoarele elemente vor cântări suplimentar în cadrul jurizării: 

 • Proiecte care discută despre cutremur într-un mod care nu generează panică ci sunt axate pe informare/ conștientizare/acțiune informată;   
 • Proiecte care implică activ publicurile țintă vizate și se adresează cu mesaje adecvate fiecărei categorii de audiență; 
 • Proiecte care au rezultate concrete, fie ele materiale, fie ele nemateriale, dar demonstrabile și măsurabile;
 • Proiecte propuse de echipe care au capacitatea de a desfășura proiectul în toate etapele sale: scrierea aplicației, managementul bugetului, implementarea și evaluarea proiectului;
 • Proiecte realiste și bine justificate care includ un buget bine definit și descriu categoriile de cheltuieli și resurse necesare.

Cine poate depune un proiect?

 • Organizații non-guvernamentale, neafiliate politic, care vor desfășura activitățile propuse în Municipiul București și/sau județul Ilfov.
 • Echipe compuse din minim 3 persoane constituite ca grupuri de inițiativă fără personalitate juridică.
 • Toate proiectele și activitățile desfășurate trebuie să fie fără scop lucrativ.

Cine nu este eligibil

Nu sunt eligibili să participe angajații IKEA Romania, ING Bank Romania, Lidl Romania, Endava, Enel sau E-distribuție Muntenia, Code4Romania sau ai organizațiilor afiliate, și nici alți membri de gradul I și II ai familiilor acestora (copii, părinți, frați/surori, soț/soție ai angajaților IKEA Romania, ING Bank Romania, Lidl Romania, Endava, Enel, E-distribuție Muntenia, Code4Romania ).

Criterii de eligibilitate

Formularul de înscriere proiect – formular online pus la dispoziție de către Finanțator

 • completat în limba română
 • completat integral, la toate secțiunile sale (acolo unde o secțiune nu se aplică se va face mențiunea N/A).

Coordonatorul de proiect:

 • vârsta minimă 18 ani;
 • este stabilit cu domiciliul sau desfășoară cel puțin o activitate profesională/culturală/comunitară în București sau Ilfov;
 • nu aplică la această finanțare ca reprezentant al unei organizații politice, instituții publice sau societate cu caracter comercial;
 • nu a fost condamnat penal sau civil și nu se află sub anchetă judiciară în vederea determinării (ne)vinovăției

Proiectul:

 • este de interes general și nu realizează activități de natură politică;
 • nu realizează activități sau susțin cauze care aduc atingere sau discriminează pe considerente de etnie, rasă, sex, orientare sexuală, religie, capacități fizice sau psihice sau apartenența la una sau mai multe categorii sociale sau economice;
 • aduce un plus de valoare comunității locale, de identitate sau de interese în ceea ce privește îmbunătățirea calității vieții acestora;
 • asigură participarea activă a grupului țintă vizat în implementarea proiectului;
 • prevede un buget bine definit cu precizarea categoriilor de cheltuieli și a resurselor necesare;
 • propune un plan de activități pe o perioadă de maxim 12 luni;
 • toate activitățile propuse se vor desfășura în Municipiul București sau în județul Ilfov.

Bugetul

Costurile de administrare ale proiectului nu depășesc 25% din valoarea finanțării pentru fiecare proiect în parte; definim ca fiind costuri administrative: salarii echipă de proiect, cheltuieli pentru sediu/punct de lucru – chirie și/sau plata utilităților

 

Proiectele finanțate vor fi selectate în baza următoarelor criterii:

 • Relevanță

proiectul contribuie prin obiectivele sale la realizarea obiectivelor Fondului Bucureștiul Pregătit

 • Coerență

obiectivele, activitățile, rezultatele, comunicarea lor și bugetul proiectului sunt bine corelate

 • Capacitate

echipa de proiect are capacitatea de a desfășura proiectul în toate etapele sale: implementarea și evaluarea proiectului, managementul bugetului

 • Componenta de informare

proiectul cuprinde activități clare și coerente cu restul activităților din proiect care să ducă la realizarea obiectivului de a pune cutremurul pe agenda publică

 • Grup țintă

vizează categoriile descrise de public țintă

 • Metodologie

activitățile sunt descrise detaliat, modul de implementare este clar prezentat, proiectul conduce la realizarea obiectivelor descrise și a schimbărilor așteptate

 • Eficiență

resursele financiare și umane sunt alocate rațional, bugetul este realist, detaliat și permite atingerea rezultatelor propuse

 • Participativitate

comunitatea/grupul țintă vizat este implicat(ă) activ în implementarea unor activități ale proiectului

 • Impact

proiectul propune soluții pe termen mediu, cu un plan de implementare bine definit pentru o perioadă de maxim 12 luni

Care este valoarea finanțărilor acordate?

Valoarea totală a proiectelor finanțate în runda 2 a fondului pentru cutremur și alte dezastre majore Bucureștiul Pregătit, gestionat de Fundația Comunitară București, este de 470.000 de lei.Ne propunem să finanțăm cel puțin câte un proiect pe fiecare dintre ariile de interes ale fondului.Decizia finală cu privire la numărul proiectelor câștigătoare și sumele acordate fiecărui proiect va fi luată de către juriu, pe baza necesității relevate de bugetele aplicanților.

Finanțarea va fi acordată pentru o perioadă de maximum 12 luni. 

Care este procesul de selecție a proiectelor câștigătoare?

Aplicațiile vor trece prin următoarele etape de selecție:

 • Înscrierea propunerii de proiect prin completarea unui formular – format predefinit online, pus la dispoziție de către Finanțator.
 • Preselecția proiectelor depuse în funcție de criteriile de eligibilitate, realizată de Fundația Comunitară București.
 • Selecția proiectelor realizată de către un juriu independent, format din persoane cu experiență în domenii legate de dezvoltare comunitară, jurnalismul despre soluții, educație, managementul dezastrelor. 
 • Organizarea de interviuri finale de selecție cu aplicanții de pe o listă scurtă, dacă juriul consideră necesar.

După aceste etape, selecția proiectelor este considerată finală și proiectele câștigătoare vor fi făcute publice.

Componența juriului de selecție:

Georgiana Ilie

COO Media DoR , autoarea articolului Cutremur în orașul vulnerabil

Mircea Ilie

Sustainability Leader, IKEA România

Sonia Florian

Public Affairs Specialist, Enel

Alina Sava

Education Specialist, World Bank

Silvia Mihăilescu

Director de Marketing și Comunicare, ING Bank Romania

Roxana Cîrcu

Bucharest Delivery Unit Manager, Endava

Iuliana Armaș

Profesor la Facultatea de Geografie, Director al Centrului de Studii de Risc

Cristina Hanganu

Director Comunicare & CSR, Lidl

Decizia juriului de a nu acorda finanțare unor idei de proiect este definitivă și nu poate fi contestată de aplicanți.

Politica de evitare a conflictului de interese

Membrii juriului nu pot aplica în competiție, direct sau indirect. În măsura în care un membru al juriului este direct interesat de unul dintre proiecte, se va abține de la punctare și dezbateri în ceea ce privește proiectul respectiv.

Etapele depunerii unei propuneri de proiect

Pentru a putea înscrie un proiect în competiție trebuie să:

 1. Accesați formularul de proiect
 2. Completati formularul cu toate informațiile necesare
 3. Apăsați Trimite în pagina de formular.

Completarea aplicației de proiect pe platformă – formular predefinit online:

Formularul se completează integral în limba română. Informațiile completate se salvează automat în pagina formularului și rămân disponibile chiar dacă navigați din pagina, cât timp browserul dvs rămâne deschis. Pentru siguranță descărcați un template de formular din secțiunea de Materiale auxiliare și lucrați împreună cu echipa înainte de a încărca formularul final în platformă.

Nu depășiți numărul de caractere menționat la fiecare secțiune.

La evaluare vom lua în considerare doar formularele depuse până la data de 15 mai 2020, ora 23:59.

Materialele auxiliare disponibile pentru completarea proiectului 

Înainte de a începe să scrieți proiectul, asigurați-vă că ați descărcat și parcurs documentele de mai jos

Materiale auxiliare:

Calendarul fondului – runda a doua de finanțare

 • Lansarea apelului de propuneri de proiecte: 10 martie 2020
 • Închiderea perioadei de înscriere a propunerilor de proiect: 15 mai 2020, ora 23:59
 • Verificarea și selecția proiectelor eligibile: 18 – 19 mai 2020
 • Perioadă selecție proiecte, prin jurizare: 20 mai – 22 iunie 2020
 • Interviuri cu proiectele selectate de juriu pe lista scurtă: în intervalul 24 – 26 iunie 2020
 • Anunțarea proiectelor câștigătoare: cel mai târziu pe 6 iulie 2020
 • Contractare proiecte câștigătoare: iulie 2020
 • Întâlnire/ training de pregătire pentru proiectele câștigătoare: iulie/ august 2020
 • Implementarea proiectelor (conform planului de activități): începând cu august 2020, conform calendarului fiecărui proiect câștigător

Organizatorii pot decide oricând modificarea calendarului, prin înștiințare scrisă, în prealabil, publicată pe website aici și pe Civic Labs.

Pentru întrebări legate de fond și de procesul de aplicare: ilinca@fundatiacomunitarabucuresti.ro sau 0735177590.